Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka eksploatuje kilkanaście obiektów oczyszczalni ścieków, w których powstają odpady m.in. takie jak 19 08 01 – skratki i 19 08 02 – zawartość piaskowników. Odpady te są gromadzone na terenie poszczególnych obiektów w rozumieniu magazynowania wstępnego odpadów przez ich wytwórcę w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. i zgodnie art. 45 ust. 1 pkt 10 u.o. nie musimy posiadać na to zezwolenia. Obecnie odbiór tych odpadów realizujemy poprzez wywóz transportem własnym z miejsca ich wytworzenia bezpośrednio do miejsca działalności kontrahenta, z którym mamy zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów występując zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 4 u.o. występujemy jako transportujący wytworzone przez siebie odpady i nie posiadamy wpisu do BDO jako podmiot transportujący odpady. Wątpliwość budzi sytuacja, w której chcielibyśmy transportem własnym zebrać odpad o tym samym kodzie z kilku naszych obiektów i przetransportować go do miejsca działalności kontrahenta. Sam przewóz realizowany byłby w sposób bezpośredni tzn. bez żadnego tymczasowego magazynowania czy bez przeładowywania odpadów. Samochód odbiera odpad z kilku naszych obiektów i tego samego dnia przekazuje go odbiorcy odpadu. Pytania pojawiły się podczas przygotowywania przez nas wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów, w szczególności analizując art. 42 ust 1 pkt 3, 4, 9, 9a a także ust 3c. Wszystkie te elementy odnoszą się do oznaczenia zbierania odpadów w jakimś fizycznym miejscu czyli właściwie tymczasowego magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b u.o.). W naszym wypadku takiego miejsca nie ma, nie będziemy prowadzić tymczasowego magazynowania odpadów. Odpady gromadzone są wyłącznie w kontenerze znajdującym się w ciągłym ruchu na samochodzie.

Czy taka działalność wyczerpuje znamiona zdefiniowanego w ww. ustawie "zbierania odpadów" i jest wymagane uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?