Czy spółka będąca w likwidacji ma prawo pomniejszyć wartość początkową budowli na wartość rynkową na dzień postawienia spółki w stan likwidacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2013 r.

PYTANIE

Spółka akcyjna jest właścicielem gruntów, na których usytuowane są budowle i budynki. Zgodnie z protokołem (akt notarialny) z dnia 30 kwietnia 2012 r. zwyczajnego walnego zgromadzenia rozwiązano ww. spółkę i wszczęto postępowanie likwidacyjne. W lutym 2013 r. ww. spółka w likwidacji złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za okres od 1 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. pomniejszając wartość amortyzacyjną wykazywanych do opodatkowania budowli. Spółka uzasadniła korektę tym, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych spółka postawiona w stan likwidacji nie jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych praw majątkowych. Stan likwidacji prowadzi zatem do powstania nowej okoliczności, która wpływa bezpośrednio na wartości wykazywane w podstawie podatku od nieruchomości. Deklarowana przez podatnika wartość nieruchomości ulega bowiem w tym układzie zmianie poprzez jej obniżenie - podstawą ustalenia wartości początkowej nieruchomości dla określenia wymiaru podatku, w przypadku spółki, co do której wszczęte zostało postępowanie likwidacyjne stanowi bilans otwarcia likwidacji, sporządzony na podstawie art. 467 kodeksu spółek handlowych, który to bilans obrazuje wartość zbywczą majątku spółki. Bilans ten podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i chwila jego zatwierdzenia rodzi nowy stan faktyczny i prawny, w którym wartość nieruchomości stanowi w następstwie podstawę dla weryfikacji zadeklarowanych wartości przy określeniu zobowiązania podatkowego.

Czy na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) spółka będąca w likwidacji miała prawo pomniejszyć wartość początkową budowli na wartość rynkową na dzień postawienia spółki w stan likwidacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access