Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest instytucją obowiązaną w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. W ramach swojej działalności między innymi zarządzamy lub administrujemy wspólnotami mieszkaniowymi. W ramach umowy wykonujemy również następujące czynności: - prowadzenie, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o własności lokali; - sprawdzanie prawidłowości rachunków i faktur za usługi i roboty wykonywane na rzecz Wspólnoty oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, - prowadzenie rozliczeń z dostawcami, - przechowywanie dokumentacji finansowej Wspólnoty, - podejmowanie miękkich działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności z tytułu zawartych umów sprzedaży, w tym monitoring należności, kontakty telefoniczne i korespondencyjne z najemcami oraz wybór formy windykacji i nadzorowanie działań mających na celu odzyskiwanie zaległych należności, a także informowanie Wspólnoty o zaleganiu w opłatach poszczególnych właścicieli lokali oraz o zagrożeniu wyczerpania środków finansowych z zaliczek przeznaczonych na eksploatację przed końcem roku finansowego, - naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, zgodnie z uchwałami właścicieli lokali, - dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy w celu realizacji art. 30 ust. 1 ustawy o własności lokali oraz otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, - przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności w celu realizacji art. 30 ust. 1 ustawy o własności lokali, - prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania, obliczanie podatków, sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych, prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych, generowanie i przekazywanie plików JPK, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych.

Czy jesteśmy instytucją obowiązaną w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX