Czy spółce z.o.o. grożą konsekwencje podatkowe i karne skarbowe, w przypadku, gdy spółka otrzymała pożyczkę od wspólnika i zwróciła należne odsetki bez potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od wspólnika. Należne odsetki zwróciła na konto wspólnika bez potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Od tego przychodu spółka (pożyczkobiorca) zobowiązana jest pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 19% przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów) i przekazać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby (bądź miejsca prowadzenia działalności) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono odsetki i pobrano podatek (art. 30a ust. 1 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). W terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym został pobrany podatek, płatnik zobowiązany jest złożyć w wymienionym urzędzie skarbowym deklarację PIT-8AR. Natomiast pożyczkodawca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) przychodu z tytułu odsetek nie łączy z innymi przychodami i nie wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy w związku z tym spółce grożą jakieś konsekwencje podatkowe i karno-skarnowe?

Kto powinien odprowadzić należny podatek w zaistniałej sytuacji - spółka czy wspónik który otrzymał kwotę odsetek nie pomniejszoną o podatek?

W jaki sposób rozwiązać zaistniałą sytuację?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access