Czy spłata długu polegająca na wydaniu wierzycielowi ulepszeń dokonanych w rzeczy należącej do wierzyciela podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 listopada 2006 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2004 r.

PYTANIE

Jednostka w 2001 r. rozpoczęła inwestycję w obcym środku trwałym którym była dzierżawiona na podstawie umowy najmu hala. Wydatki w kwocie netto były ewidencjonowane na koncie środki trwałe w budowie, natomiast VAT odliczany od VAT należnego. W 2003 r. inwestycję zakończono i przekazano do używania wyceniając jej wartość wg kosztów wytworzenia na 360 000 zł. Sporządzono plan amortyzacyjny a miesięczne odpisy zaliczano do kosztów uzyskania przychodu. W związku z zaleganiem z zapłatą czynszu za wynajem hali wierzyciel skierował sprawę do sądu. Uzyskany nakaz zapłaty zwiększył zadłużenie spółki o przysądzone odsetki i zwrot kosztów postępowania sądowego na łączną kwotę 10 000 zł. Czynszu za wynajem nie uregulowano do końca. W kwietniu 2004 r. wierzyciel wypowiedział umowę dzierżawy i wystąpił do dłużnika z propozycją spłaty pozostałego długu zrzeczeniem się prawa do wytworzonego środka trwałego w hali na rzecz wierzyciela. Podpisano ugodę na mocy której jednostka zobowiązała się do spłaty części zadłużenia bezpośrednio na rachunek wierzyciela zaś rozliczenie pozostałej kwoty wynikającej z nakazu zapłaty w wysokości 16 000 zł nastąpiło poprzez przeniesienie przez spółkę na rzecz wydzierżawiającego własności nakładów dokonanych przez jednostkę w obiekcie. Ugodą tą, spółka spłaciła swoje zobowiązanie przenosząc własność środka trwałego na dobro wierzyciela. Jednocześnie odzyskano część poniesionych na remont hali nakładów w postaci pieca grzewczego o wartości początkowej brutto 19 400 zł.

W jaki sposób jednostka powinna zaewidencjonować zaistniałe zdarzenia aby pozostać w zgodzie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawą o VAT? Jaki wpływ będą miały te czynności na podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych i podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy