Czy skoro pracodawca nie zażądał od pracownika po ustaniu zatrudnienia informacji o tym czy prowadzi działalność konkurencyjną jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W umowie o pracę jest zapis o zakazie konkurencji mówiący o tym, że strony zgodnie postanawiają, że zakaz konkurencji zobowiązuje pracownika w czasie trwania umowy i po jej ustaniu przez 2 lata do powstrzymywania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Pracodawcy w kraju i za granicą, a w szczególności do wymienionych podpunktów. W jednym z punktów jest zapis, że w zamian za podporządkowanie się przez pracownika zakazowi konkurencji po rozwiązaniu umowy pracodawca wypłaci mu odszkodowanie w wysokości 693,75 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 75/00) płatne w 24 równych miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca, że na żądanie pracodawcy w czasie trwania zakazu konkurencji pracownik ma obowiązek niezwłocznego pisemnego informowania, o wszelkich okolicznościach podanych wyżej niezbędnych do ustalenia , czy prowadzi działalność konkurencyjną, oraz że w razie naruszenia zakazu konkurencji lub obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, pracownik zapłaci pracodawcy karę umowną w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz zwróci w całości otrzymane odszkodowanie.

Czy skoro pracodawca nie zażądał od pracownika po ustaniu zatrudnienia informacji o tym czy prowadzi działalność konkurencyjną (bo nie jest zainteresowany tym zagadnieniem, jednocześnie nawet jeżeli tak jest to nie chce dochodzić swojego prawa do otrzymania rekompensaty w wysokości 50 000 zł) jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w wysokości 693,75 zł (czyli 28,91 zł miesięcznie przez 24 miesiące)?

Pracodawca nie wypłacił ani jednej raty tej odprawy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX