Nowość Czy skoro odpady podane przez wnioskodawcę do pozainstalacyjnego procesu odzysku nie są ujęte w rozporządzeniu, to nie ma tu mowy o odzysku poza instalacją?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne poza instalacjami w procesie odzysku R12 (w związku z § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami) w Mobilnym Urządzeniu – Mieszalniku, w wyniku którego powstaną gotowe do użycia wyroby betonowe (proces przetwarzania odpadu poprzez zestalenie do postaci betonu użytkowego niebędącego odpadem). Przetwarzane w procesie odzysku R12 w Mobilnym Urządzeniu – Mieszalniku będą odpady o kodach: 10 01 16*, 08 01 11*, 08 01 15*, 08 01 16, 10 03 08*, 17 05 03*, 19 01 07*, 19 01 12, 19 01 13*, 19 01 15*, 19 02 06, 19 12 04, 19 12 10, 20 01 99, 10 04 01*. Zaznaczono, że odpady te nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio z aut dostawczych wrzucane do mieszalnika, który podczas pracy poruszał się będzie po utwardzonym podłożu. Uzyskane w wyniku mieszania wyroby betonowe będą posiadały wymagane przepisami prawa parametry techniczne do ich użytkowego zastosowania oraz badania potwierdzające, że zastosowanie wytworzonych wyrobów betonowych nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia ludzi i środowiska. Według wnioskodawcy nastąpi utrata statusu odpadów. Odpady podane przez wnioskodawcę do pozainstalacyjnego procesu odzysku nie są ujęte w ww. rozporządzeniu.

Czy w związku z powyższym nie należy stwierdzić, iż nie ma tu mowy o odzysku poza instalacją?

Czy jest to przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. i czy organem właściwym nie będzie marszałek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX