Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę budynku gospodarczego do utrzymania czystości na działce, na której znajduje się budynek sklepu z materiałami dla rolników. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje na terenie objętym wnioskiem, określa funkcja dominująca – zabudowa zagrodowa, funkcja towarzysząca – usługi nieuciążliwe związane z obsługą rolnictwa, urządzenia infrastruktury towarzyszącej. Przez funkcję dominującą rozumiemy jako określony w planie rodzaj przeznaczenia, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, natomiast funkcja towarzysząca, zgodnie z postanowieniami planu to uzupełniająca funkcja terenu dopuszczona ustaleniami planu na danym obszarze. Inwestor posiada gospodarstwo rolne oraz prowadzi działalność gospodarczą, posiada budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej w innej gminie. Ponadto na terenie objętym wnioskiem plan ustala: obowiązek lokalizacji zabudowy zagrodowej, tj. budynków mieszkalnych wraz z niezbędnymi do funkcjonowania gospodarstwa domowego budynkami gospodarczymi i garażami oraz budynków związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym; dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej, nieuciążliwej związanej z prowadzeniem rolniczej działalności gospodarczej.

Czy wniosek jest zgodny z miejscowym planem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?