Czy ścieki z komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do ziemi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 80 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. stanowi, iż dopuszcza się wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2, o ile właściwy organ Wód Polskich ustali, w drodze decyzji, że takie dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód. Zatem artykuł ten dopuszcza wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej zarówno do wód, jak i do ziemi. Ścieki te mogą być jednak wprowadzane tylko na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) - dalej r.s.s.s.s.w. Rozporządzenie to mówi, iż ścieki takie mogą być wprowadzane do wód powierzchniowych płynących, wód przybrzeżnych oraz wód przejściowych i dla takiego odprowadzania wskazuje warunki. W rozporządzeniu tym nie ma mowy o odprowadzaniu takich ścieków do ziemi.

Czy ścieki takie mogą być wprowadzane do ziemi?

Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Zarówno art. 76 ust. 1 pkt 4, jak i art. 80 pr.wod. dopuszcza wprowadzanie takich ścieków do ziemi. Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy, zatem jego ustalenia nie mogą być sprzeczne z ustaleniami tejże ustawy.

Czy zapisy ustawy mogą być zawężane zapisami rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access