Czy ścięcie pni można zakwalifikować jako uszkodzenie drzewa? - OpenLEX

Czy ścięcie pni można zakwalifikować jako uszkodzenie drzewa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na skutek zgłoszenia organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 2 szt. drzew bez dokonania zgłoszenia. W toku postępowania ustalono, że na nieruchomości nie nastąpiło usunięcie drzew, tylko w wyniku prac na drzewie czteropniowym, doszło do ścięcia dwóch pni (o mniejszych obwodach), a wraz z nimi redukcji ok. 40% korony drzewa. Drzewo (obecnie dwupniowe) zachowuje żywotność, ma dobrze rozwiniętą koronę. Usunięcie 2 pni i gałęzi nie miało na celu poprawy statyki drzewa, ani likwidacji obumarłych gałęzi. Działka, na której rośnie drzewo, stanowi własność osób fizycznych, a prace w obrębie drzewa nie miały związku z działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 5 pkt 26a ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., przez drzewo należy rozumieć wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny. Zgodnie z art. 87a ust. 4 i ust. 5 u.o.p., usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa, natomiast usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa. Brak przepisów jak kwalifikować przypadek usunięcia części pni i korony drzewa wielopniowego.

Czy biorąc powyższe pod uwagę w tym definicję drzewa (jeden lub więcej pni, ale jedna korona), można wysnuć wniosek, że drzewo czteropniowe posiada jedną koronę, którą zredukowano w wymiarze do 50% (bo pozbawiono je dwóch pni, a wraz z nimi gałęzi w wymiarze do 50%)?

Czy powyższe można zakwalifikować jako uszkodzenie drzewa?

Czy w analizowanym przypadku znajduje zastosowanie art. 87 ust. 6 u.o.p. (jak w wyrokach WSA w Gdańsku II SA/Gd 96/20 i WSA w Rzeszowie 1451/19), co skutkowałoby umorzeniem postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX