Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) planowana jest budowa obiektów mieszkaniowych o powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 0,7 ha (kompleks zabudowy bliźniaczej i szeregowej). Teren położony jest w otulinie parku krajobrazowego. Realizacja inwestycji wymaga oczywiście uzyskania pozwolenia na budowę. Prawo własności do poszczególnych lokali mieszkalnych i usługowych usytuowanych na osiedlu będzie w przyszłości należało do osób prywatnych ale również do spółek. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji występuje mieszana zabudowa mieszkaniowa, która jest objęta zapisami MPZP.

Czy inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy inwestycja będzie stanowiła "zakład" w rozumieniu ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. (wystąpią emisje do powietrza związane z ogrzewaniem poszczególnych budynków indywidualnymi kotłami oraz emisja hałasu w związku z funkcjonowaniem zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych)?

Czy sąsiadujące tereny zabudowy mieszkaniowej należy uznać za tereny chronione akustycznie na granicy, których planowana inwestycja nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu?

Zgodnie z zapisami MPZP dla terenów tych ustalone są dopuszczalne poziomy hałasu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?