Czy samorządowy organ kontroli, przeprowadzając kontrolę szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków jest uprawniony do występowania do przedsiębiorców wodociągowo – kanalizacyjnych o dokumenty obrazujące ilość dostarczanych ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina prowadząca kontrolę opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie zapisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. ma prawo żądać od właściciela stacji zlewnej (stacja zlewna znajduje się na terenie innej gminy) tj. przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji informacji na temat kontrahentów dowożących ścieki do stacji zlewnej?

Informacje dotyczą ilości dowożonych ścieków, adresów nieruchomości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX