Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa instytucja kultury funkcjonująca na terenie naszej gminy działa na podstawie ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu, jest wpisana do rejestru instytucji kultury organizatora i posiada osobowość prawną. Zgodnie ze statutem może prowadzić działalność gospodarczą, polegającą między innymi na wynajmowaniu i dzierżawieniu pomieszczeń na cele kulturalno-rekreacyjne, prowadzeniu usług związanych z zakwaterowaniem, gastronomią, jeśli przychody z tej działalności przeznacza na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej. Działalność gospodarcza, o której mowa wyżej, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych i może stanowić jedynie uboczną, dodatkową strefę codziennej działalności. Zgodnie z art. 3 Prawa przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym", natomiast zgodnie z ust. 2 zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy.

Czy w związku z powyższym w/w samorządowej instytucji kultury można wydać zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (w siedzibie instytucji kultury) na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?