Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2018 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej bez decyzji środowiskowej. Projekt budowlany w części dotyczącej analizy występowania obszarów pól elektromagnetycznych o poziomach gęstości mocy większych lub równych 0,1 W/m2 nie uwzględnia kumulacji pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez poszczególne anteny. Przedmiotowa stacja bazowa składać się ma m. in. z anten sektorowych rozmieszczonym w trzech azymutach, przy czym w każdym z tych azymutów zainstalowane mają być po cztery anteny dla poszczególnych częstotliwości. Autor projektu dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, w myśl § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś., jako niezaliczającego się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, brał pod uwagę jedynie moc pojedynczych anten. W ten sposób ustalił, że dla mocy zainstalowanych anten znajdujących się w przedziale powyżej 1000 W i mniej niż 2000 W, nie występują miejsca dostępne dla ludności w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.

Czy rozpatrujący wniosek o pozwolenie na budowę tej inwestycji, moc anten w poszczególnych azymutach można sumować?

W ten sposób otrzymana sumaryczną moc pola w danym kierunku, która dla danego azymutu, wyniesie 7927 W, co jest niezgodne z kwalifikacją autora projektu. W tym przypadku miejsca dostępne dla ludności (§ 3 ust. 1 pkt 8 lit. f r.p.z.o.ś.) nie powinny się znajdować w odległości mniejszej niż 200 m i większej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny - czego nie spełniono w projekcie budowlanym.

Czy wskazane w rozporządzeniu określenie "pojedynczej anteny" należy czytać jako antena w danym azymucie czy jedna z anten sektorowych (w tym przypadku jedna z czterech) skierowana w jednym kierunku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?