Czy rozella białolica i żółw stepowy podlegają rejestracji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozella białolica i żółw stepowy podlegają rejestracji?

Jak należy odczytać wykaz zwierząt zawarty w załącznikach A, B, C do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1332/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. U. UE L 215 z dnia 19 sierpnia 2005 r., s. 1) - dalej rozporządzenie 1332/2005?

W kolumnie nazwy zwyczajowe nie są wymienione rozella białolica - platycercus eximius i żółw stepowy - testuda horsfieldii.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access