Czy realizację zadania przez gminę i spółkę komunalną można nazwać wspólnym przedsięwzięciem i jakie skutki podatkowe rodzi to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komunalna ze 100% udziałem miasta, prowadzi instalację do zagospodarowania odpadów. Spółka prowadzi również w innych gminach stacje przeładunkowe, przy czym nie ma między spółką a tymi gminami żadnych powiązań kapitałowych ani osobowych. Spółka jest dzierżawcą części majątku gmin w zakresie stacji przeładunkowych, za które płaci wydzierżawiającemu miesięczny czynsz. Spółka postanowiła wybudować na terenie jednej ze stacji półboks do gromadzenia odpadów. Zgodnie z zawartą umową, zadanie zostanie zrealizowane na terenie działki należącej do gminy, na której znajduje się stacja przeładunkowa. Powstały w ramach zadania półboks będzie elementem stacji przeładunkowej i będzie stanowić własność gminy. Strony ustaliły, że całość zadania zrealizuje i rozliczy spółka. Po wykonaniu zadania, spółka wystawi na rzecz gminy refakturę (na podstawie faktury otrzymanej od wykonawcy robót). Gmina pokryje koszty zadania w całości.

Czy realizację tego zadania można nazwać wspólnym przedsięwzięciem i jakie skutki podatkowe rodzi to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX