Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien obowiązkowo zawierać wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem zastosowanej metodyki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku terenu byłych gruntów ornych, stanowiącego obecnie niezagospodarowany nieużytek, porośnięty licznymi samosiewami drzew i krzewów, pozostający w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki oraz częściowo w granicy wyznaczonego korytarza ekologicznego tej rzeki, powinien obowiązkowo zawierać wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem zastosowanej metodyki?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu. Autor raportu tymczasem powołuje się na przeprowadzoną wizję lokalną terenu, podczas której nie stwierdził występowania gatunków chronionych, czy potrzeby usunięcia drzew/ krzewów, aczkolwiek w wyjaśnieniu nie wykluczył już kategorycznie możliwości wystąpienia potrzeby usunięcia drzew lub krzewów. Brak jest jednocześnie wyjaśnienia, na czym wizja polegała, czy dokonujący wizji mają stosowne wykształcenie i doświadczenie, kiedy została przeprowadzona, jaki obszar objęto wizją i in.

Bardzo proszę o możliwe szybką opinię w sprawie i podpowiedź o kierunek działań w przedmiotowym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX