Czy racjonalny wariant najkorzystniejszy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś. może być taki sam (tożsamy) jak racjonalny wariant alternatywny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy racjonalny wariant najkorzystniejszy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. może być taki sam (tożsamy) jak racjonalny wariant alternatywny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX