Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi: klasa I - 30 godzin; klasa II - 32 godziny; klasa III - 29 godzin. Zgodnie z par. 3 ust. 1 cytowanego rozporządzenia organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. w szkołach publicznych mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne (Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań). Czy przyznanie przez organ prowadzący dodatkowych godzin w związku z realizacją innowacji pedagogicznej może skutkować zwiększeniem tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas ponad, odpowiednio: 30 godzin w kl. I, 32 godziny w kl. II i 29 godzin w kl. III?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?