Czy przyznać dodatek dla gospodarstw domowych na drewno kawałkowe dla osoby, która nie wskazuje jednego głównego stosowanego rodzaju paliwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przyznać dodatek dla gospodarstw domowych na drewno kawałkowe dla osoby, która nie wskazuje jednego głównego stosowanego rodzaju paliwa i twierdzi, że w piecu stosowane są dwa rodzaje paliwa, tj. węgiel i drewno?

W domu jednorodzinnym, pod jednym adresem mieszkają 2 osoby (matka i córka), które deklarują prowadzenie odrębnych gospodarstw domowych i zajmowanie odrębnych lokali. W domu jest jedno źródło ogrzewania – kocioł na paliwo stałe i zgodnie z deklaracją CEEB jako rodzaj stosowanego paliwa wpisano węgiel i paliwo węglopochodne oraz drewno kawałkowe.

Na złożony w sierpniu 2022 r. wniosek o dodatek węglowy przez jedną z osób (matkę) z tego samego adresu został przyznany i wypłacony w październiku 2022 r. dodatek węglowy – zgodnie z oświadczeniem we wniosku, że głównym wykorzystywanym rodzajem paliwa jest węgiel. Następnie w listopadzie 2022 r. druga osoba (córka) złożyła wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tj. drewno kawałkowe.

Organ odmówił przyznania wnioskowanego dodatku z uwagi na to, że pod wskazanym adresem został już pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Ponadto na podstawie przeprowadzonego wywiadu nie stwierdzono wyodrębnionych lokali (kobiety jedynie mają osobne swoje pokoje), kuchnia, łazienka i inne pomieszczenia oraz piec c.o. są użytkowane wspólnie. W domu nie ma również odrębnych liczników.

Strona odwołała się do SKO, które uchyliło zaskarżoną decyzję i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, Strona oświadczyła, że głównym rodzajem wykorzystywanego paliwa jest drewno i węgiel. Twierdzi, że nie jest w stanie określić, które paliwo jest głównym, ponieważ w piecu używane są obydwa paliwa.

Czy można również uznać, że nie została spełniona przesłanka art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy, dotycząca samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych, bowiem pod tym samym adresem prowadzone jest również inne gospodarstwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX