Czy przytoczony zapis jest wystarczający do spełnienia wymogu wskazanego w r.o.o.i.u., tj. planowane działanie jest określone w miejscowym planie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał decyzję określającą kierunek rekultywacji i nakazał zakończenie prac rekultywacyjnych do 31 grudnia 2017 r. (rekultywacja wyrobiska po eksploatacji złoża kruszywa). Przedsiębiorca nie wykonał tego obowiązku zgodnie z wydaną decyzją, jednocześnie teraz chce rozpocząć prace w tym kierunku. Starosta poinformował, że nie wyda ponownie decyzji rekultywacyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u., wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk) może zostać prowadzone pod warunkiem, że: planowane działanie jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań (jeśli nie ma decyzji rekultywacyjnej).

Teren wyrobiska objęty jest miejscowym planem. W planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu jest zapis: "§ (...) Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami: P1 i P-z (obszar wyrobiska), podlegających rekultywacji, zakaz zbierania odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych do czasu zakończenia rekultywacji".

Czy przytoczony zapis jest wystarczający do spełnienia wymogu wskazanego w r.o.o.i.u., tj. planowane działanie jest określone w miejscowym planie, czy też powinno w sposób bardziej dokładny to zamierzenie opisywać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX