Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przenosząc pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym kierowniczym, będącego w wieku przedemerytalnym, w trybie art. 23 u.o.p.s., w związku z reorganizacją urzędu i likwidacją zajmowanego stanowiska pracy, należy mu zagwarantować równorzędne stanowisko pracy i dotychczasowe wynagrodzenie?

Pracownika zatrudnionego w urzędzie miejskim, na czas nieokreślony na stanowisku kierownika USC, zamierza się przenieś w trybie art. 23 u.o.p.s., w związku z reorganizacją urzędu i likwidacją zajmowanego stanowiska pracy, na stanowisko urzędnicze – nie kierownicze. Zgodnie z ust. 2 art. 23 cyt. wyżej ustawy pracownik ten zachowa prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, przez okres 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostanie przeniesiony na nowe stanowisko, natomiast po tym okresie zostanie obniżone wynagrodzenie do nowego stanowiska. Pracownik ten począwszy od 22 stycznia do 10 lipca 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, natomiast od 13 do 31 lipca 2015 r., po uprzednim uzyskaniu zgody pracodawcy, przebywa na urlopie wypoczynkowym. Od 17 marca 2015 r. pracownik podlega ustawowej ochronie przed zwolnieniem, gdyż brakuje mu nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Reorganizacja urzędu nastąpiła z dniem 1 lutego 2015 r. w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego urzędu miejskiego, wprowadzonego zarządzeniem burmistrza z dnia 28 stycznia 2015 r., natomiast likwidacji stanowiska kierownika USC dokonano poprzez określenie etatyzacji w urzędzie miejskim na 2015 r., wprowadzonej zarządzeniem burmistrza z dnia 29 stycznia 2015 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?