Czy przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w procesie kompostowania po zmieszaniu wyłącznie z biomasą w postaci zrębek drzewnych wymaga wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w procesie kompostowania po zmieszaniu wyłącznie z biomasą w postaci zrębek drzewnych (dostarczanych na teren oczyszczalni ścieków w ramach dokonywanych zakupów) wymaga wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - dalej u.o.?

Docelowo kompost powstały w wyżej opisanym procesie będzie posiadał status produktu zgodnie z ustawą z 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1259) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2008 r. nr 19 poz. 765) i będzie sprzedawany w postaci środka poprawiającego właściwości gleby zgodnie z pozwoleniem ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie do obrotu.

Cały proces kompostowania odbywać się będzie w obrębie oczyszczalni ścieków stanowiącej własność podmiotu przetwarzającego w/w odpady, gdzie osad jest wytwarzany i stanowić może kontynuację linii technologicznej oczyszczania ścieków komunalnych. Kompostownia budowana jest z udziałem środków unijnych i posiada pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX