Czy przepisy specustawy koronawirusowej mają wpływ na przedłużenie terminów wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 rok?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 marca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19. mają wpływ na przedłużenie terminów wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 rok oraz składania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wynikających odpowiednio z art. 285 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.?

Specustawa koronawirusowa nie wprowadziła bezpośrednio zapisu przesuwającego termin określony w art. 285 ust. 2 i art. 286 ust. 1 p.o.ś. Wobec tego zasadne wydaje się przeanalizowanie, czy takie przedłużenie nie wynika z art. 15zzr ust. 1 u.covid-19. Przykładowo zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 5 u.covid-19. "w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres". Termin wynikający z art. 285 ust. 2 i art. 286 ust. 1 p.o.ś. jest terminem materialnym przewidzianym przepisami prawa administracyjnego i ma charakter terminu zawitego, natomiast negatywne skutki dla strony (podmiotu zobowiązanego) to przede wszystkim konieczność naliczania odsetek za zwłokę, co wynika z art. 53 § 1 w zw. z art. 51 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), w zw. z art. 285 ust. 2 i art. 281 ust. 1 p.o.ś. Podobnie przeanalizowania pod kątem zawieszenia biegu terminów wynikających z art. 285 ust. 2 i art. 286 ust. 1 p.o.ś. wymagają pozostałe przypadki wymienione w art. 15zzr ust. 1 u.covid-19., a ostatecznie w razie uznania, że są to terminy o charakterze procesowym - art. 15zzs u.covid-19.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX