Czy przepisy nowego PZP umożliwiają staroście realizację obowiązku zapewnienia odpowiedniej kontroli zarządczej poprzez zlecanie i przeprowadzanie kontroli co do prawidłowości udzielania zamówień publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sprawach zamówień PZP wskazuje organy właściwe w Dziale VIII pt.: "Organy właściwe w sprawach zamówień" oraz w Dziale XI pt.: "Kontrola udzielania zamówień wskazuje organy uprawnione do kontroli". Wyżej wymienione przepisy dość ściśle wskazują właściwości organów i narzędzia kontroli. Trudno w tym doszukać się jednak pola działania komórek kontroli działających, w oparciu o obligatoryjne zasady kontroli zarządczej, o których stanowi ustawa o finansach publicznych.

Czy zatem kontrolujący z ramienia np. starosty są uprawnieni do podejmowania czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości działania jednostek kontrolowanych w ich obszarze działania, który obejmuje również organizację i udzielanie zamówień publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX