Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poniższe zapisy rozporządzenia Ministra Energii z 9 .02.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie - dalej r.z.r.w.t. dotyczą tylko produktów naftowych I klasy, czy wszystkich paliw sprzedawanych na stacji? "Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny posiadać zdolność odzyskiwania co najmniej 85% par produktów naftowych I klasy ulatniających się do powietrza atmosferycznego, potwierdzoną przez producenta zgodnie z normą PN-EN 16321-1:2014-02". "Stacje paliw płynnych użytkowane albo wybudowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, usytuowane poza obszarami z zabudową istniejącą w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m[3]rocznie, powinny być do dnia 31 grudnia 2018 r. wyposażone w urządzenia spełniające wymagania określone w § 97 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem". "Urządzenia, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, zainstalowane na stacjach paliw płynnych, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m[3]rocznie, powinny do dnia 31 grudnia 2018 r. spełniać wymagania, o których mowa w § 97 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzenie w zakresie ograniczenia do przepustowości 3000 m[3]".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?