Czy przepisy dotyczące obowiązku powiadomienia o zamiarze likwidacji na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji... - OpenLEX

Czy przepisy dotyczące obowiązku powiadomienia o zamiarze likwidacji na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji dotyczą również niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 172 ust. 4 ustawy – Prawo Oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Organ prowadzący niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną przymierza się do likwidacji jednostki. Czy przepisy dotyczące obowiązku powiadomienia o zamiarze likwidacji na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji dotyczą również niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej skoro jest ona placówką nieferyjną? Jakie czynności powinien podjąć organ prowadzący niepubliczną poradnię w związku z jej likwidacją? Jakie dokumenty powinien złożyć organ prowadzący niepubliczną poradnię do organu, który wpisał jednostkę do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, aby można było dokonać jej wykreślenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?