Czy przepisy art. 11o CIT. dotyczą zarówno transakcji zakupowych jak i sprzedażowych? - OpenLEX

Czy przepisy art. 11o CIT. dotyczą zarówno transakcji zakupowych jak i sprzedażowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 2021 r. regulacja art. 11o CIT, dotyczą nie tylko transakcji kosztowych ale i przychodowych. Na podstawie art. 11o ust. 1a u.p.d.o.p., do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500.000 zł. Z kolei w ust. 1 tego samego artykułu u.p.d.o.p., w brzemieniu obowiązującym od 2021 r., prawodawca wskazuje, że do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 100.000 zł. Zatem, w obu regulacjach prawodawca wskazuje na "transakcje". Co ważne, w 2021 r. mowa była w tym przepisie o sytuacji, w której podatnicy dokonywali, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Zatem w 2020 r. istotnie regulacja dotyczyła wyłącznie strony kosztowej. Jednak już od 2021 r. zarówno ust. 1 jak i nowo dodany ust. 1a i następne art. 11o u.p.d.o.p. dotyczą zarówno transakcji kosztowych jak i przychodowych gdyż jedna i druga to "transakcja".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX