Czy przedsiębiorstwo może obciążać osoby ubiegające się kosztami włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) - dalej u.z.w.o.ś. realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Dotychczas przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciążało osoby ubiegające się o przyłączenie zapłatą za usługę włączenia do sieci wodociągowej wraz z materiałami. W związku ze zmianą i wejściem w życie art. 19a u.z.w.o.ś. nie pobiera się opłat za: 1) wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot; 2) odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.

W związku ze zmianą przepisów powstała wątpliwość, czy przedsiębiorstwo może obciążać osoby ubiegające się kosztami włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Kto ma pokrywać koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do budowy przyłącza i podłączenia go do sieci?

Czy przedsiębiorstwo ma dokonywać jedynie fizycznego włączenia przyłącza do sieci wodociągowej, a kosztami obciążać klienta?

Jak rozumieć pojęcia odbiór przyłącza, włączenie przyłącza, a budowę przyłączy do sieci?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX