Czy przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych podlegają kontroli przez wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 9u ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. wójt dokonuje kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie gminy.

Czy wójt również ma obowiązek przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców zajmujących się odbiorem nieczystości ciekłych na terenie gminy?

Jeżeli nie, to czy można takiego przedsiębiorcę skontrolować w trybie art. 379 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. i art. 47 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców?

Czy może, tylko Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ma kompetencje w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX