Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) - dalej u.o.p.g.o. Ustawodawca dla przedsiębiorców wprowadzających opony i oleje na rynek przewidział dwa sposoby wywiązania się z obowiązku zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu: za pośrednictwem organizacji odzysku i samodzielnie. Jeszcze w poprzedniej wersji ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązywały art. 4 ust. 1a i 1b u.o.p.g.o., które wskazywały, że jeżeli przedsiębiorca chce samodzielnie realizować obowiązek, to powinien określone poziomy odzysku uzyskiwać po przetworzeniu wytworzonych przez siebie odpadów lub może zbudować system zbierania danego rodzaju odpadów, ale wtedy musi poddać odzyskowi i recyklingowi co najmniej taką ilość odpadów, jaka odpowiada ilości wprowadzonych na rynek produktów, tj. opon lub olejów. Obecnie uchylono ust. 1a i 1b, czyli nasuwa się pytanie, czy przedsiębiorcy mogą realizować samodzielnie obowiązek zarówno z wytworzonych przez siebie odpadów, jak i zebranych od innych posiadaczy odpadów poziomy wskazane do uzyskania.

Czy przedsiębiorcy nie muszą się ograniczać do samodzielnie wytworzonych odpadów, aby przekazać je do odzysku i recyklingu w ilości odpowiadającej określonym poziomom?

Czy już przedsiębiorca budujący własny system zbiórki nie będzie musiał zbierać i przekazywać do odzysku i recyklingu odpadów odpowiadającej co najmniej ilości wprowadzonych przez niego produktów na rynek?

Czy oznacza to, że przedsiębiorca może kupić DPR, DPO, EDPO i EDPR na rynku tych dokumentów w celu uzupełnienia ewentualnie niewykonanych poziomów ze swoich odpadów lub odpadów zebranych od innych posiadaczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?