Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku jest zapis: "Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, zapewniającym łatwy dostęp do nich pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawione przed wejście na teren nieruchomości w sposób umożliwiający prawidłowy odbiór odpadów w wyznaczonym terminie". To znaczy, że przedsiębiorca, który na podstawie umowy świadczy usługę odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy z gminą, powinien odbierać odpady nawet z nieruchomości, jeżeli przygotowane są zgodnie z regulaminem. Natomiast przedsiębiorca, powołując się na art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - dalej k.k., twierdzi, że jego pracownicy będą wchodzić na posesję/nieruchomość tylko po dostarczeniu do niego notarialnie potwierdzonego pisemnego pozwolenia właściciela na wejście na posesję w celu odebrania odpadów. Według przedsiębiorcy właściciele powinni wystawiać pojemniki przed posesją, a jeśli chcą mieć odbierane z posesji, powinni notarialnie zezwolić na wejście przedsiębiorcy.

Czy w tej sytuacji przedsiębiorca powinien odbierać odpady z nieruchomości bez notarialnego pozwolenia, czy dopiero po potwierdzonym notarialnie pozwoleniu od właściciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?