Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorca, który uiścił opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r., może zgłosić wniesienie opłaty w pomniejszonej wysokości zgodnie z art. 77 pkt 18 ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) - dalej u.d.o.k.b., który mówi o dodaniu po art. 15j, art. 15ja-15je ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. w brzmieniu: "Art. 15ja. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) - dalej u.g.n., wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r. od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) - dalej pr. przed., organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) - dalej u.d.p.p.w., podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. oraz państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) - dalej u.f.p., u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?