Czy przedsiębiorca, który posiada ważną koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego, może poszerzyć granice złoża, które położone jest w obrębie obszaru chronionego krajobrazu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kruszywa naturalnego. Udokumentowane złoże położone jest w obrębie obszaru chronionego krajobrazu, na którym to obszarze obowiązuje m.in. zakaz wydobywania dla celów gospodarczych skał. Zgodnie z zapisami uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, wprowadzony zakaz nie dotyczy m.in. działań związanych z wydobywaniem kopalin na obszarach określonych w koncesjach na wydobywanie kopalin lub dokumentacjach złóż kopalin zatwierdzonych lub przyjętych przez właściwe organy administracji geologicznej obowiązujących w dniu wejścia w życie wskazanej uchwały, ustaleń obowiązujących MPZP gmin, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Przedsiębiorca w związku z przyrostem zasobów złoża planuje dokonać zmiany granic obszaru górniczego złoża. W tym celu zlecił opracowanie projektu robót geologicznych dla udokumentowania nowych zasobów i granic złoża, który to przedłożył do zatwierdzenia organowi administracji geologicznej. Wyniki prac geologicznych zostaną przedstawione w dodatku do dokumentacji geologicznej złoża.

Czy z uwagi na uchwałę przedsiębiorca będzie mógł poszerzyć swoją działalność o nowe granice złoża?

Należy dodać, iż tereny mające zostać objęte nowymi granicami złoża nie mają opracowanego MPZP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX