Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prawo zamówień publicznych mówi w art. 148 ust. 5 p.z.p., że jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Czy przechowywanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rachunku bankowym oprocentowanym 0,00% spełnia wymagania ustawowe i jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?