Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W znowelizowanej wersji ustawy z Budowla7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) - dalej pr. bud., art. 29 pr. bud. uzyskał w części następujące brzmienie w ust. 4: 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) przebudowie: a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych.

Czy w związku z powyższym przebudowa istniejącego obiektu handlowego polegająca na: - zmianie układu i funkcji pomieszczeń (zmiana układu ścian działowych) - zmianie warunków ewakuacji i warunków ochrony pożarowej - zmianie warunków higieniczno-sanitarnych oraz bhp - zmianie sposobu użytkowania (przestrzeń handlowa zamieniana na magazyn) bez ingerencji w konstrukcję oraz przegrody zewnętrzne, może być realizowana bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych? 

Czy też jeden z powyższych wymogów warunkuje inny przepis?

Obiekt nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?