Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnik właściwie ustalił wartość początkową środka trwałego?

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą oraz prowadzący podatkowa księgę przychodów i rozchodów dokonał w dniu 27 października 2007 r. zakupu środka trwałego, który w dniu zakupu przyjął do używania i wprowadził do ewidencji środków trwałych z wartością netto, jaka widniała na fakturze zakupu, gdyż ma prawo odliczyć podatek VAT. Termin płatności na fakturze wynosił 14 dni. Podatnik w dniu 16 października 2007 r., czyli przed zakupem, podpisał z bankiem umowę na udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakup ww. maszyny. W umowie tej jest zapisane, że bank pobiera od kredytobiorcy prowizję w wysokości 1% od kwoty przyznanego kredytu, która podlega zapłacie w dniu uruchomienia kredytu, oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 8% w stosunku rocznym, kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, bank pobiera odsetki w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu wg stóp obowiązujących w czasie trwania umowy. W umowie zapisano również, że harmonogram spłat kredytu stanowi integralną część umowy. Kredyt został uruchomiony w dniu 6 listopada 2007 i dopiero w tym dniu pobrano od podatnika prowizję oraz otrzymał on harmonogram spłat kredytu, na którym widnieją terminy spłat wraz z kwotami kapitału i odsetek do spłaty. W harmonogramie jest zapis, że oprocentowanie kredytu na dzień 6 listopada 2007 r. wynosi 8%.

Czy w ww. sytuacji wartość początkowa środka trwałego powinna być powiększona o kwotę prowizji i odsetek (zmienna stopa procentowa), czy powinny być one zaliczone do kosztów w chwili zapłaty?

Czy w przypadku gdy wartość początkową środka trwałego wprowadzono do ewidencji środków trwałych w zbyt niskiej wysokości (prowizja) należy dokonać jej korekty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację