Czy prowadzenie przetwarzania poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R10 wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2021 r.

PYTANIE

Czy prowadzenie przetwarzania poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R10 wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. Natomiast zgodnie z art. 72 ust. 2a u.o.o.ś. wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy: 1) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub 2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX