Czy prowadzący instalację powinien złożyć do organu wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego obejmujący wykreślenie z listy odpadów w pozwoleniu zintegrowanym odpadów o kodach 02 01 02, 02 02 99 i 02 01 80*?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ferma drobiu eksploatowana jest na warunkach określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Zgodnie z wnioskiem prowadzącego instalację organ określił ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku w normalnych warunkach pracy instalacji, tj. 02 01 02 - odpadowa tkanka zwierzęca - padłe nioski, 02 02 99 - inne nie wymienione odpady - stłuczki jaj oraz 02 01 80* - zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazująca właściwości niebezpieczne. Prowadzący instalację traktuje i postępuje z padłymi zwierzętami jak z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego podlegającym przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300, str. 1).

Czy prowadzący instalację powinien złożyć do organu wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego obejmujący wykreślenie z listy odpadów w pozwoleniu zintegrowanym odpadów o kodach 02 01 02, 02 02 99 i 02 01 80*?

Czy jeżeli konieczna jest zmiana pozwolenia, to czy we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego należy wówczas uwzględnić ilość wytwarzanych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (UPPZ)?

Czy padłe zwierzęta w związku z powyższym powinny być ewidencjonowane w BDO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX