Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2016 r.

PYTANIE

Projektant zawarł z inwestorem umowę ryczałtową na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi. Umowa stanowiła również, iż obowiązkiem projektanta jest sprawowanie nadzoru autorskiego na pisemne żądanie zamawiającego. Dodatkowo w umowie wskazano kwotę za pełnienie nadzoru z wyraźnym zaznaczeniem, że w przypadku niesprawowania nadzoru autorskiego wynagrodzenie za tę czynność nie przysługuje. Dodatkowo w umowie wskazano, że projektant (w przypadku sprawowania nadzoru autorskiego) zobowiązany jest do min. 1 pobytu miesięcznie na placu budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, wyczerpujących jednoznacznie rozwiązanie problemów potwierdzając swoją bytność stosownym wpisem. W trakcie realizacji robót zamawiający występował dwukrotnie do projektanta (korespondencja email) jedynie o usunięcie wad dokumentacji. Dodatkowo tuż przed końcem inwestycji zamawiający wystąpił z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii zmiany recepty na nawierzchnię ścieralną z KR 1-2 na KR 2-3, którą zaproponował wykonawca robót (zapytanie wysyłane za pośrednictwem poczty email). W żadnej jednak mierze zamawiający nie wzywał projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, a projektant w trakcie realizacji robót ani razu nie pojawił się na budowie. Zamawiający traktował powyższe jako uzupełnienie uchybień w projekcie. Dodatkowo na zakończenie robót projektant potwierdził na kserokopia rysunków z projektu i oświadczeniu kierownika budowy, że wprowadzone przez zamawiającego zmiany (wykonane w pasie drogowym budowanej drogi) są zmianami nieistotnymi.

Czy mając na uwadze ww. zapisy w umowie oraz wykonane przez projektanta czynności, należy się projektantowi wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?