Czy Prezydent Miasta może wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, poprzez którą zatwierdzi podział... - OpenLEX

Czy Prezydent Miasta może wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, poprzez którą zatwierdzi podział nieruchomości stanowiącej teren zamknięty linii kolejowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Prezydent Miasta działający jako starosta właściwy w sprawie dróg powiatowych i gminnych może wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, wydaną na wniosek Prezydenta Miasta - zarządcy drogi, poprzez którą zatwierdzi podział nieruchomości stanowiącej teren zamknięty linii kolejowej i przejęcie pod pas drogowy wydzielonej z niego działki gruntu?

Na planowanym do przejęcia terenie nie znajduje się żadna infrastruktura kolejowa. Inwestor dysponuje pozytywną opinią właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej; uzgodnieniem - zgodą na podział nieruchomości wydaną przez oddział gospodarowania nieruchomościami PKP; uzgodnieniem dokumentacji projektowej wydanym przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych; uzgodnieniami branżowymi wydanymi przez spółki z grupy PKP zajmujące się sieciami infrastruktury technicznej; zgodą na odstępstwo od zapisów art. 53 ust. 2 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984) - dalej u.t.k. oraz od warunków technicznych, w zakresie umożliwiającym budowę w odległościach (od granicy obszaru kolejowego i od osi skrajnego toru) mniejszych, niż ustalone w ww. przepisach.

Czy decyzją ZRID można dokonać powyższej zmiany granic terenu zamkniętego linii kolejowej i czy niezbędne do tego celu jest uzyskanie innych uzgodnień, np. zgody właściwego Ministra na tę zmianę?

Czy Prezydent Miasta działający jako starosta jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie tej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX