Czy Prezydent m.st. Warszawy jest procesorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zarządzenia dotyczącego centralizacji rozliczeń zobowiązań z tytułu wypłat dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących pracownikami nieposiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent m.st. Warszawy wydał zarządzenie dotyczące centralizacji rozliczeń zobowiązań z tytułu wypłat dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących pracownikami nieposiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, zgodnie z art. 31 oraz 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (zarządzenie opublikowane w BIP m.st. Warszawy pod numerem 826/2018 z dnia 24.05.2018 r.). W zarządzeniu ustalono, że OPS jest administratorem danych (dyrektor Ośrodka, działając na rzecz m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta zawiera umowę cywilnoprawną z osobą fizyczną, określając wszystkie warunki, wynagrodzenie oraz sposób realizacji umowy). Jednocześnie, zgodnie z zarządzeniem, m.st. Warszawa jest w Procesorem dla Ośrodka, ponieważ OPS ma za zadanie przekazywać miastu dane osób, z którymi zawarł umowę, w celu realizacji obowiązków rozliczeń (ZUS, US). Zważywszy, że to m.st. Warszawa wprowadziło ww. procedurę, określiło warunki współpracy oraz realizuje obowiązki prawne ciążące na stronie umowy (OPS) w stosunku do osób fizycznych, to czy jest Procesorem czy Współadministratorem Danych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access