Czy prawo w jakikolwiek sposób reguluje sporządzanie inwentaryzacji przyrodniczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Bardzo proszę o wskazanie podstawy prawnej do wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej.

Kto może sporządzać takie dokumenty? Czy jest wymagane prawnie jakieś konkretne wykształcenie?

Gdzie znajduje się w polskim prawie metodologia/metodyka sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej?

Czy prawo w jakikolwiek sposób reguluje sporządzanie inwentaryzacji przyrodniczej?

Co powinna zawierać, w jakim okresie się ją wykonuje?

Czy dokument ten wynika tylko i wyłącznie z dobrych praktyk i ogólnie przyjętej metodologii, ale nieregulowanej prawem?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej u.o.o.ś., raport środowiskowy powinien zawierać wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu.

Czy jest formalny dokument poza u.o.o.ś., który reguluje kwestię sporządzania inwentaryzacji, określa metodykę itp.?

Czy w świetle prawa, każdy może sporządzić inwentaryzację przyrodniczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX