Czy prawnie dopuszczalna jest sytuacja, w której hurtownia ogranicza możliwość nabywania od niej produktów wyłącznie do aptek szpitalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2020 r.

PYTANIE

Hurtownia Farmaceutyczna odmawia możliwości zakupu na potrzeby własne pełnego asortymentu leków bezpośrednio u niej przez SPZOZ, który udziela wyłącznie świadczeń ambulatoryjnych (nie ma apteki ani punktu aptecznego), wskazując że skoro ten SPZOZ nie posiada apteki ani punktu aptecznego, to nie może sprzedaży dokonywać i powołuje się w tym zakresie na art. 68 ust. 7 pr.farm. i wykonawcze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U. poz. 94 ze zm.),

Czy jest to prawidłowa praktyka w świetle § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz.U. poz. 1831) gdzie wskazano, że podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej są zakłady opieki zdrowotnej?

Wprawdzie przepis rozdziału 5.3 pkt 1 załącznika do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 509) wprowadza zasadę, iż hurtownia nie może sprzedać produktów leczniczych jednostce nie posiadającej apteki czy punktu aptecznego, ale stałoby to w sprzeczności z wyżej cyt. przepisem i uniemożliwia wykonywanie przez podmiot leczniczy jego zadań statutowych i kontraktowych oraz poniekąd zobowiązywałaby tego typu podmioty do utworzenia apteki szpitalnej czy działu farmacji szpitalnej, co z kolei w ocenie stoi w sprzeczności z treścią art. 87 pr.farm., albowiem w przypadku podmiotów innych niż wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zasadnym wydaje się przyjęcie, iż nie ma obowiązku tworzenia ww.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access