Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel od 1.09.2019 r. został zatrudniony na dwie umowy zgodnie z przydzielonymi godzinami w arkuszu organizacji szkoły 27 godzin dydaktycznych. Obie umowy zawarte zostały w dniu 31.08.2019 r. Jedna umowa została zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia do czasu jego powrotu w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy. Umowa trwa od 01.09.2019 r. do czasu powrotu nauczyciela wynikającego z nieobecności usprawiedliwionej. Urlop dla poratowania zdrowia kończy się 01.03.2020 r. Przy tej umowie naliczane są: - wynagrodzenie zasadnicze - wynagrodzenie za staż pracy w wysokości 20% - dodatek wiejski.

Druga umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. w wymiarze 9/18. Przy tej umowie naliczane są - wynagrodzenie zasadnicze - wynagrodzenie za staż pracy 20% - dodatek wiejski. Łączny wymiar czasu pracy to 27/18 (18/18 + 9/18).

Czy dobrze zostały zawarte umowy, czy z nauczycielem powinna być zawarta jedna umowa?

Czy zasadne jest wypłacanie dodatku za staż pracy z dwóch umów?

Co w przypadku gdy nauczyciel odmówi zwrotu (potrącenia) wypłaconego nieprawidłowo dodatku za staż pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?