Czy pracownikowi odchodzącemu ze szkoły na świadczenie przedemerytalne należą się świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tak jak emerytowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi odchodzącemu ze szkoły na świadczenie przedemerytalne należą się świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tak jak emerytowi? W dniu 01.04.2017 r. został rozwiązany stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku sprzątaczki w publicznej szkole podstawowej. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 kodeksu pracy w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracownica: Staż pracy – 35 lat i 6 miesięcy. W naszej szkole była zatrudniona od 01.03.1991 r. Po ustaniu zatrudnienia pracownica zgłosiła się do urzędu pracy i przebywała na zasiłku dla bezrobotnych do czasu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. W dniu 01.12.2017 r. otrzymała decyzję z ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego od dnia 15.11.2017 r. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 2 pkt 5 osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu. W szkolnym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Rozdział III § 6 wskazuje, że: 1. " Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: a) Pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy na czas określony i nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, w tym osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim i wychowawczym, b) Emeryci i renciści, osoby pobierające świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny – byli pracownicy zakładu pracy, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, c) Członkowie rodzin osób wymienionych w lit a i b.".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX