Czy pracowników młodocianych można karać karami porządkowymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Jak należy interpretować art. 205 § 4 k.p.?

Czy sformułowanie "ucznia szkoły dla pracujących" należy rozumieć w ten sposób, że szkoła jest szkołą dla pracujących, czy też tak, że uczeń jest jednocześnie pracownikiem i tym samym jest uczniem szkoły dla pracujących?

Szkoła, do której uczęszczają zatrudniani przez firmę młodociani na zadane pytanie czy jest szkołą dla pracujących odpowiedziała, że nie.

Szkoła, do której uczęszczają młodociani jest zasadniczą Szkołą Zawodową – czy zatem należy udzielić im w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy?

2. Czy w tej sytuacji art. 205 § 4 k.p. ma zastosowanie do zatrudnionych młodocianych?

Czy wspomniane 2 miesiące należy traktować jako 60 dni urlopu udzielanego w dni, które są dla pracownika dniami pracy?

Czy zatrudniając pracowników młodocianych, z których część ma ukończone 16 lat, a część nie można - ze względów organizacyjnych - wszystkich zatrudniać 6 godzin dziennie?

Czy ci, którzy mają ukończone 16 lat będą pracować nadal w pełnym wymiarze czasu pracy i czy przysługiwać im będzie wynagrodzeniu za pełny wymiar czasu pracy?

3. Czy za nieobecności nieusprawiedliwione w szkole można karać młodocianych karami porządkowymi?

Czy zakład kierujący młodocianych do szkoły może karać ich za to co dzieje się w obszarze szkoły (dokształcanie teoretyczne) czy tylko za to, co dzieje w zakresie dokształcania praktycznego iw ramach przygotowania zawodowego w firmie?

Kara byłaby uzasadniona to nieprzestrzeganiem ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy - nieprzestrzeganiem podstawowego obowiązku, jakim jest dokształcanie się, wynikającego z zapisów umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz z zakresu obowiązków – np.: "1. Dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 2. Przyswajanie treści i umiejętności zgodnie z programem nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 3. Pilnie i systematycznie uczestniczenie w dokształcaniu teoretycznym w szkole oraz praktycznym w Zakładzie Pracy."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX