Czy pracownik organu może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedstawiony przez stronę odpis pełnomocnictwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy upoważniony na podstawie art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., pracownik organu administracji samorządowej, prowadzący postępowanie administracyjne w danej sprawie, jest upoważniony do poświadczania zgodności odpisu z oryginałem pełnomocnictwa przedstawionego przez pełnomocnika, którego oryginał został okazany temu pracownikowi?

Pełnomocnik posiada tylko jeden egzemplarz oryginału pełnomocnictwa, które uprawnia go do szerszego zakresu działania w imieniu strony i z tego powodu nie jest możliwe dołączenie i pozostawienie oryginału pełnomocnictwa do akt sprawy. Formę pełnomocnictwa określa art. 33 § 3 k,p.a., zgodnie z którym: Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Artykuł 76a § 2b k.p.a. uprawniający do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem, przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie (któremu okazano oryginał dokumentu wraz z odpisem), dotyczy poświadczania dokumentów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, ponadto artykuł ten znajduje się w k.p.a., w rozdziale odnoszącym się do dowodów. Pełnomocnictwo zaś nie jest dowodem, co może sugerować, że przepisu tego nie można zastosować do poświadczania odpisu pełnomocnictwa. Przedstawienie pełnomocnictwa w sprawie jest wymogiem formalnym wniosku na potrzeby konkretnego postępowania.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na postawione pytanie, czy istnieje inna podstawa prawna do poświadczania przez pracownika organu administracji zgodności odpisu z oryginałem pełnomocnictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX