Czy pracownik merytoryczny świadczeń rodzinnych może wykonywać pracę zdalną w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego? - OpenLEX

Czy pracownik merytoryczny świadczeń rodzinnych może wykonywać pracę zdalną w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik merytoryczny świadczeń rodzinnych może zgodnie z ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 , z późn. zm.) – dalej u.c.o.v.i.d. – wykonywać prace zdalną czy dotyczy to tylko osób wskazanych w ust. 2 u.c.o.v.i.d.? Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.c.o.v.i.d. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czy pracownik ten po ustaniu stanu zagrożenia lub epidemii (po upływie 3 miesięcy wskazanych w ustawie) można dalej wykonywać pracę zdalną na podstawie obowiązujących przepisów tzw. telepracy zgodnie z wewnętrznym regulaminem?

Chodzi konkretnie o pracownika merytorycznego, który posiada sprzęt oraz warunki do wykonywania takiej pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX