Czy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca będący rzemieślnikiem złożył wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Pracodawca posiada tytuł zawodowy mistrza i zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (według programu nauczania zatwierdzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z września 2007 nr KPU.II.IK.5721/4/7), którego celem było "uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu", wymiar godzin zajęć edukacyjnych na zaświadczeniu: psychologia 15, pedagogika 15, metodyka zajęć praktycznych 30, praktyka metodyczna 20 h. Czy takiemu pracodawcy należy się dofinansowanie skoro według § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz. 391) instruktor praktycznej nauki zawodu powinien posiadać ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej? Nauka trwała 36 miesięcy, młodociany zdał egzamin i uzyskał świadectwo czeladnicze.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX